Uyuşturucu ticareti davası

Uyuşturucu ticareti davası nedir ?

İçindekiler
Uyuşturucu ticareti davası

Uyuşturucu Ti̇careti̇ Nedi̇r?

Uyuşturucu ticareti suçu Türk Ceza Kanunu madde 188’de düzenlenmiştir. Uyuşturucu/uyarıcı maddenin imalı, ihracı, ithali, satılması, temin edilmesi, satışa arz edilmesi, nakledilmesi, depolanması, sevk edilmesi, ticaret amacıyla satın alınması şeklinde işlenir.

Maddenin göre suçun ağırlığı değişir. Eğer uyuşturucu madde eroin, kokain, morfin, baz morfin gibi maddelerse suçun nitelikli hali oluşur ve daha ağır cezaya hükmolunur.

Uyuşturucu Ti̇careti̇ Suçu İşleni̇ş Şeki̇lleri̇ Nelerdi̇r?

İmal etme: Bir maddenin işlemden geçerek uyuşturucu madde haline getirilmesi veya bir uyuşturucu maddenin işlemden geçirilerek başka bir uyuşturucu madde haline getirilmesi.

İthal etme: uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülkeye sokulmasıdır. Nasıl ithal edildiğinin bir önemi yoktur. Önemli olan ülke sınırları içerisine girmesidir. Ayrıca başka ülkeden bir başkasına ithal edilirken eğer Türkiye’den geçmişse burada ithal değil nakletme suçu oluşur.

İhraç etme: Türkiye’de bulunan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin başka bir ülkeye çıkarılmasıdır. Maddenin gümrük kapısından çıkışıyla meydana gelir. Ancak gümrüğe giderken yakalanırsa nakletme, bulundurma suçu oluşur.

Sevk veya nakletme: uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir başkasına verilmek amacıyla taşınması bu suçu oluşturur. Eğer bir başkası için değil de kendi kullanımı için nakil işlemi yapıyorsa uyuşturucu madde bulundurma suçu oluşur.

Kabul etme ve bulundurma: Kabul etmek başkasına ait uyuşturucu maddeyi karşılık beklemeksizin kişinin almasıdır, maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesiyle suç tamamlanır. Bulundurmak ise kişinin kendisi veya bir başkası için kişisel kullanım amacı dışında ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak hakimiyeti altına almasıdır.

Satma, satışa arz etme, satın alma: Satmak bedel karşılığında başkasına verilmesi, satışa arz etme satış için hazırlık aşamasında olunması, satın alma ise ticari amaçlı bir başkasından alınmasıdır.

Temin etme: Uyuşturucu veya uyuşturucu maddeyi kişinin bir başkasına bedel karşılığı olmadan vermesidir. Alan kişinin maddeyle ne yapacağının bir önemi yoktur. Önemli olan failin bedel karşılığı olmadan maddeyi temin etmesidir.

Uyuşturucu Madde Ti̇careti̇ Suçu Cezası Nedi̇r?

İmal, ithal, ihraç eden kişiye 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına veya yirmi bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. İhraç suçunda bu ülkede infaz edilen kısım, Türkiye’de yapılacak yargılamada mahsup edilir. (TCK m.188/1)

Satan, satışa arz eden, temin eden, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiye 10 yıl üstü hapis cezasına veya yirmi bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen, satılan kişi çocuksa verilecek hapis cezası 15 yıldan az olamaz. (TCK m.188/3)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz morfin ise ceza yarı oranda arttırılır. (TCK m.188/4)

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi bu suçu okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlerse verilecek ceza yarı oranda arttırılır. (TCK m.188/4)

Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde ceza yarı oranda arttırılır, suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt tarafından işlenmesi halinde ceza bir kat arttırılır. (TCK m.188/5)

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. (TCK m.188/6)

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK m.188/7)

Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK m.188/8)

Uyuşturucu Madde Ti̇careti̇nde Etki̇n Pi̇şmanlık Nedir?

Etkin pişmanlık, işlenen suçtan kişinin pişman olup geri dönmesidir. Suçun niteliğine göre kişiye ya hiç ceza verilmez ya da cezada indirim yapılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunda etkin pişmanlık iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi suçun işlendiği resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce etkin pişmanlık, TCK m.192/1-2’de düzenlenmiştir.

TCK m.98/1-2: “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.”

Suça iştirak eden kişi resmi makamlarca haber alınmadan diğer suç ortakları, saklandığı yer,… hakkında bilgi verirse cezaya hükmolunmaz. Eğer kişi kullanmak için temin etmiş ve resmi makamlarca haber alınmadan maddeyi kimden, nerede, ne zaman temin ettiğini söyleyerek suçluların yakalanmasına yardımcı olursa cezaya hükmolunmaz.

İkincisi ise suçun işlendiği resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra etkin pişmanlık halidir. TCK m.192/3’te düzenlemiştir.

TCK m.192/3: “Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.”

Fail uyuşturucu madde ticareti suçunu işlemiş ve resmi makamlarca haber alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsa ceza yargılamasına yapılan yardım fail tarafında soruşturma ya da kovuşturma makamlarına yapılmalıdır, yapılan bu yardım mahkeme tarafında hüküm verilmeden önde yapılmalıdır. Failin, başkasının suçunun ortaya çıkmasına önemli ölçüde katkı sağlaması gerekir.  Fail tarafından verilen bilgiler doğru, etkili ve yararlı olmalıdır.

Uyuşturucu Madde Kullanımı İle Ti̇careti̇ Arasındaki̇ Fark Nedir?

Maddeyi kullanmak ve satmak birbirinde farklı kavramlardır. En önemli ölçüt yakalanan kişi üzerindeki madde miktarıdır. Kişinin üzerinde uyuşturucu madde kendi ihtiyacını karşılayacak miktarın üstündeyse satmak istediğinin kanıtıdır.

Kişinin uyuşturucuyu satmak, devretmek, tedarik etmek gibi fiilleri gerçekleştirmek için bir davranışta bulunmasıyla uyuşturucu ticareti suçu oluşur.

Maddenin nerede saklandığı da önemli bir ölçüttür. Eğer ev, işyeri gibi yerlerde bulunduruyorsa kullandığına inanılır. Eğer depo tarzı bir yerde bulunduruyorsa ticaretini yaptığı ortaya çıkar.

Ayrıca maddenin yanında diğer bazı eşyalar da önem arz eder. Örneğin hem uyuşturucu madde var hem de hassa terazi, paketleme malzemeleri var bu hususta uyuşturucu ticareti yapıldığına inanılır.

 

 

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP