Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suçu

T.C. YARGITAY
23. CEZA DAİRESİ
2015/1361 E. - 2015/363 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık,
HÜKÜM: Beraat


Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenmiştir.

Banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığından söz edilebilmesi için, dolandırıcılık fiili gerçekleştirilirken bankaların olağan faaliyetlerinden ya da bu faaliyeti yürüten süjelerden hileli araçlar kullanılarak yararlanılması veya banka ve kredi kurumlarının olağan faaliyetleri nedeniyle üretmiş oldukları maddi varlıkların suçta araç olarak kullanılarak haksız çıkarın elde edilmesi gerekir. Suçun bu nitelikli halinin oluşabilmesi için, bankaya ait mal ve hizmetler ile fonksiyonlarının kullanılması yeterli olup suçun mağdurunun kim olduğunun nitelikli halin oluşumu bakımından ayrıca bir önemi bulunmamaktadır. Bankaların, ödeme aracı olarak kullanılması halinde bu fıkra uygulanamayacaktır. Bu açıklamalar çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde; katılan tarafından sanık ile ortaklaşa kurulan adi ortaklığın faaliyeti çerçevesinde verilen yetkinin sonlandırılmasından ve bu konuda azledilmesinden sonra çek keşide etme yetkisi verilmediği halde sanığın, üzerinde keşide tarihi bulunmadığından T.T.K 662 maddesi anlamında kambiyo senedi vasfına haiz olmayan, belgeyi keşide edip tanık Hikmet'e vermek suretiyle üzerine atılı banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik suçları işlediğinin iddia olunduğu olayda yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılanın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 06/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

HEMEN ARA WHATSAPP