Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasına ilişkin bilgiler nelerdir?

İçindekiler
Çekişmeli Boşanma Davası

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davası Nedi̇r ?

İki tür boşanma davası vardır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanmadır, taraflar anlaşarak mahkemeye başvurmasıyla evlilik birliği sona erer.

İkincisiyse çekişmeli boşanma davasıdır, anlaşmalı boşanmanın aksine tarafların nafaka, tazminat, velayet gibi konularda anlaşmaya varamaması halinde çekişmeli boşanma davası açılır.

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Çekişmeli boşanma davası, taraflardan birinin yerleşim yeri veya eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yer aile mahkemesine dilekçenin verilmesiyle açılır. Dilekçe bir avukat tarafından veya eşlerden biri tarafından hazırlanabilir. Ancak çekişmeli boşanma davasında hak kayıpları olmaması için alanında uzman bir avukat yardımıyla dava açılması çok önemlidir.

Boşanma Sebepleri̇ Nelerdi̇r ?

Boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Kanunda ifade edilen sebepler dışında bir sebeple boşanma davası açılamaz.

I.Genel Boşanma Sebepleri̇

Eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri beklenmedik derecede temelinden sarsılmış olması gerekir. Ancak davacı eşin kusuru diğer eşe göre daha fazlaysa davalı eş boşanma davasına itiraz edebilir. Evlilik birliğini temelden sarsılmasına örnek davranışlar: evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, şiddet, hakaret, tehdit, eşi doğal olmayan yoldan cinsel ilişkiye zorlama. Başkaca sebepler de olabilir, bu sebepler sınırlı değildir her türlü evliliği temelinden sarsan olay bir genel boşanma sebebidir.

II.Özel Boşanma Sebepleri̇

Genel boşanma sebeplerinin aksine Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmıştır. Davacı özel boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açmak istiyorsa özel boşanma nedenini ispatlamalıdır.

•ZİNA: Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Davacı eş, zina eylemini öğrendiğinden itibaren altı ay içinde dava açmalıdır. Zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmesiyle eşin dava hakkı düşer. Dolayısıyla bu süreye dikkat etmek gerekir. Ayrıca eşin affetmesiyle dava hakkı yok olur.

•HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ: Eşlerden birinin diğer eşin hayatına kastetmesi veya ona pek kötü davranması veya onur kırıcı bir davranışta bulunmasıyla eş bu özel sebebe dayanarak boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin sebebin varlığından itibaren altı ay içinde boşanma davası açması gerekir. Sebebin üzerinde beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Ayrıca eşin affetmesiyle dava hakkı yok olur.

•SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesiyle diğer eş her zaman boşanma davası açabilir.

•TERK: Eşlerden birinin diğerini evlilikten doğan yükümlülükleri yerine getirmemek için terk etmesi veya haklı neden olmaksızın ortak konuta dönmemesi ile bu sürenin altı aydan fazla olması durumunda hâkim veya noter tarafından yapılan ihtarın sonuçsuz kalmasıyla terk edilen eş boşanma davası açabilir.

•AKIL HASTALIĞI: Eşlerden birinin akıl hastası olması ve durumun diğer eş tarafından çekilmez hale gelmesiyle resmi sağlık kurulu raporuyla diğer eş boşanma davası açabilir.

Yetki̇li̇ Ve Görevli̇ Mahkeme Neresi̇di̇r ? 

Görevli mahkeme aile mahkemesidir. 

Yetkili mahkeme ise: Davacı eşin yerleşim yeri mahkemesi-Davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi-Eşlerin son altı ay ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davasında Süreç Ve Yargılama Nasıldır ?

Çekişmeli boşanma davasında süreç ilk olarak davacı eşin aile mahkemesine dilekçe vermesiyle başlar. Daha sonra davalı tebliğden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi gönderir. Bunun üstüne davacı tebliğden itibaren 2 hafta içinde karşı cevap dilekçesi verebilir. Ardından davalı tebliğden itibaren 2 hafta içinde tekrar cevap dilekçesi verebilir.

Cevap dilekçesi verilmesi zorunlu değildir ancak cevap dilekçesi verilmemesiyle iddialar kabul edilmiş sayılır.

Bu aşamadan sonra mahkeme tarafları duruşmaya çağırır. İlk duruşma olarak ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada uyuşmazlığın konusu ve tarafların talepleri toplanır.

İkinci duruşma olarak tahkikat duruşması yapılır, birden fazla kez yapılabilir. Bu duruşmada tanıklar dinlenir ve deliller getirilir.

Son olarak sözlü tahkikat duruşması yapılır, taraflar dinlenir ve hüküm verilir.

Yargılama Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununa tabidir ancak Türk Medeni Kanunu madde 184’teki haklar saklıdır.

Türk Medeni Kanunu Madde 184: Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.

4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5. Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası süresi davadan davaya göre çeşitlilik göstermektedir. Ancak dava, alanında uzman bir avukat tarafından takip edilmesiyle en kısa sürede sonuçlanır.

Tarafların Duruşmaya Katılması Zorunlu Mudur?

Taraflar davayı bir avukat yardımıyla yürütüyorsa duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Taraflardan birinin avukat tutması halinde bizzat duruşmaya katılım göstermesi gerekir. Katılım göstermediği takdirde dava üç ay içinde yenileninceye kadar kaldırılır.

Davalı Eş Boşanmak İstemezse?

Boşanma davalarında bazen davalı eş boşanmak istemeyebilir, bu durumda davacı eş karşı taraf istemese bile onun kusurunu ispat ederek boşanabilir. Kusur olmadığı takdirde dava reddedilir.

İspat Ve Deli̇l Sunulabilir Mi?

Çekişmeli boşanma davasında; hukuka uygun olmak, özel hayatın gizliliğine aykırı olmamak ve kişinin onur ve haysiyetini zedeleyici olmamak koşuluyla mahkemeye delil sunulabilir. Deliller en geç ön inceleme duruşmasından sonra iki hafta içinde sunulmuş olmalıdır.

Delil toplamak için dedektifle anlaşıp o delilleri sunmak hukuka aykırıdır. Dolayısıyla dikkate alınmaz.

Bazı delil örnekleri:

SMS, Fotoğraf, Kamera görüntüleri ,WhatsApp konuşmaları, Tanık, Kolluk araştırması, Banka ya da kredi kayıtları, Pasaport giriş çıkış kayıtları, Otel kayıtları

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davasında Velayet Nasıl Alınır ?

Velayet çocuğun korunması ve temsili için öngörülen bir haktır. Boşanma durumunda velayet konusunda anlaşmaya varılmazsa velayet, boşanma davasına konu olur. Velayetin kime verileceği konusunda hâkim karar verirken çocuğun üstün yararını dikkate alır. Ayrıca mahkeme bir uzman aracılığıyla sosyal inceleme raporu hazırlanmasını isteyebilir. Buna ek olarak hâkim velayet konusunda çocuğun fikrini de almalıdır, Yargıtay’a göre 8 yaş üstü olan çocukların görüşü alınabilir.

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davasinda Nafaka Çeşi̇tleri̇ Nelerdi̇r ?

Boşanma davalarında üç tür nafaka vardır. Bunlar: tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır.

•TEDBİR NAFAKASI: Dava devam ederken eşin ve çocuğun evlilik birliğinde ulaştığı refah seviyesinin altına düşmemesi için ödenen nafaka çeşitidir.

•İŞTİRAK NAFAKASI: Müşterek çocuklara 18 yaşına gelene kadar ödenen nafaka çeşitidir.

•YOKSULLUK NAFAKASI: Evlilikteki refah seviyesinin boşanma ile düşecek olan daha az kusurlu ve çalışmayan eş lehine hükmedilen nafaka çeşitidir.

Çeki̇şmeli̇ Boşanma Davasında Maddi̇ Ve Manevi̇ Tazmi̇nat Nedir?

Boşanma nedeniyle menfaatleri zarar gören daha az kusurlu taraf maddi manevi tazminat talebinde bulunur. Miktar hâkimin takdirindedir, miktarın belirlenmesinde ne kadar zarar gördüğü dikkate alınır. Tazminat talebi boşanma davasıyla birlikte istenebilir. Aksi halde kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde talepte bulunulmalıdır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ?

Medeni kanunumuza göre dört tür mal rejimi vardır. Bunlar; edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı.

1-Edinilmiş mallara katılma: eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde edindiği mala diğer eşin de ortak olması.

2-Mal ayrılığı: eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri mallar kendilerine aittir.

3-Paylaşmalı mal ayrılığı: her bir eşin kendi malları üzerindeki yönetim, yararlanma tasarruf hakları korunur.

4-Mal ortaklığı: nadiren uygulama alanı bulunur. Eşlerin ortak ve kişisel malları üzerinde elbirliğiyle mülkiyet söz konusu olur.

Günümüzde kural olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır ancak eşler isterse diğer üç türden birini noterde onaylama veya düzenleme şeklinde seçebilirler.

Ancak 01.01.2002 tarihinden önce evlenen çiftler mal ayrılığı rejimine tabiidir. Bu tarihten sonra evlenen çiftler edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir.

Mal paylaşımı davası boşanma davası kesinleşmeden sonuçlanamaz. Ayrıca dava zamanaşımı 10 yıldır, süre boşanma davası kesinleşmesiyle başlar. Mal rejimi konusu detaylı bir konudur dolayısıyla alanında uzman bir avukattan yardım alınmasında büyük bir yarar vardır.

Ayrılık Davası Nedir ? 

Tarafların barışma ihtimaline karşın hâkim ayrılığa karar verebilir. Boşanma davası veya ayrılık davası sonucu bu kararı verebilir ancak dava ayrılığa ilişkinse boşanma kararı veremez. Davanın boşanmaya ilişkin olması durumda ise evlilik birliğinin yeniden kurulma ihtimali varsa ayrılık kararı verilir.

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP