Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

İçindekiler
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dai̇r Karar Nedi̇r?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar CMK m.172’de düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında tanımı yapılmıştır.

CMK m.172/1: “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.”

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar cumhuriyet savcısı tarafından, soruşturma evresi sonunda yeterli şüphe oluşturacak delil olmaması ve kovuşturma olanağının bulunmadığı durumlarda verilir. Soruşturma evresi basit şüphe ile başlayıp iddianamenin kabulüyle biter, kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulüyle başlayıp hüküm verilmesiyle son bulur.

Eğer en başta soruşturmaya yer olmadığı düşünülüyorsa soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Takipsizlik kararı, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla aynı şeydir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar iki şekilde verilir. Bunlar:

1-Yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması

2-Kovuşturma olanağının bulunmaması

1- YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL BULUNMAMASI

CMK m.170/3’te “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” İddianame düzenlenmesiyle kovuşturma evresine geçilir, ancak iddianame düzenlenmesi için de yeterli şüpheye ihtiyaç vardır. Soruşturma evresi başlaması için basit şüphe yeterliyken kovuşturma aşaması için yeterli şüpheye ihtiyaç vardır. Yeterli şüphe olmaması durumunda ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Basit bir deyimle, iddianame düzenlenip kovuşturmaya geçilmesi sonucunda verilecek hükmün yüksek ihtimalle beraat olduğu kanısı varsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Yeterli şüphenin olması için soruşturma evresinde ortaya konulan delillerin akla, mantığa uygun olmalıdır ki iddianamenin kabulüyle kamu davası açılabilsin.

2- KOVUŞTURMA OLANAĞININ OLMASI

Kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delillin yanında kovuşturma olanağının bulunmasına dair bazı şartların da sağlanması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

-Şikâyet yokluğu: bazı suçların soruşturulması ve kovuşturulması yapılaması için şikâyet gereklidir. Ancak mağdurun şikayetiyle soruşturma veya kovuşturma yapılır. mağdurun bu şikâyet süresini kaçırması veya soruşturma evresinde şikayetinden vazgeçmesi halinde iddianame düzenlenmeyecektir ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir.

-Zamanaşımı süresinin dolması: TCK m.6’da düzenlenmiştir. Buna göre:

Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, geçmesiyle düşer.

-Yaş küçüklüğü: kanunda yaşından küçük çocukların cezai ehliyeti olmadığı düzenlenmiştir. Dolayısıyla kovuşturma olanağı yoktur.

-Suçun affedilmesi: genel af ve özel af çıkarılmasında söz konusu olur. Genel af halinde savcılık soruşturması kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla son bulur. Özel af durumunda ise takipsizlik kararı verilir, bazı hallerde ise kamu davası açılabilir.

-Şüphelinin ceza ehliyetinin olmaması: akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamayan kişilere ceza verilmez. Bu durumda akıl hastalığı olan kişinin suç işlemesi durumunda savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dai̇r Karara İti̇raz Edilebilir Mi?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilmesi mümkündür. CMK m.173’te düzenlenmiştir.

CMK m.173/1: “Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.”

İtiraz kararı veren cumhuriyet savcısının görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer sulh ceza hakimliğine yapılır. İtiraz dilekçeyle yapılır.

İtiraz sonucunda sulh ceza hakimliği soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir. Kamu davası açılması için yeterli neden bulunmazsa istemi reddedebilir.

Sulh ceza hakimliği itirazı haklı bulduğu takdirde, savcılık iddianameyi düzenler.

İtiraz yapılırken eksik bilgi veya taraflarca gözden kaçabilecek deliller olabilir. Dolayısıyla soruşturma aşamasında da bir avukatla çalışmak mağduriyeti önleyecektir.

Taki̇psi̇zli̇k Kararı Sonrası Yeni̇den Soruşturma Nasıl Yapılır?

Takipsizlik kararına itiraz edilmezse 15 gün sonra, edilirse sulh ceza hakimliğinin kararı reddetmesiyle kesinleşir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesinden sonra iki şekilde yeniden soruşturma yapılması mümkündür.

-Yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmesi

-Kanun yararına bozma başvurusu sonucunda KYOK’ın kaldırılması

Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dai̇r Karar Nedi̇r?

Birden fazla suç ile ilgili soruşturma aynı dosyada yapıldığı durumda bazı suçlar bakımından eğer yeterli delil ve kovuşturma olanağı varsa iddianame düzenlenir, ancak aynı dosyadaki diğer bazı suçlar için yeterli delil yok veya kovuşturma olanağı yoksa bunlar hakkında “Ek takipsizlik kararı” çıkartılır.

Yeterli delil bulunan suçlar hakkında savcılık kamu davasını açar. Yeterli delil olmayan suçlar hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar hakkında, tebliğden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP