Kasten yaralama suçu

Kasten yaralama suçu nedir ?

İçindekiler
Kasten yaralama suçu

Kasten Yaralama Suçu Nedi̇r?

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86 ila madde arasında düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun tanımı TCK m.86/1’de yapılmıştır.

TCK m.86/1: “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama suçu kişinin vücut bütünlüğünü, vücut dokunulmazlığını ve beden tamlığını korur. ''

Kasten yaralama suçu kişinin vücuda acı verilmesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması suretiyle işlenir.
Vücuda acı verilmesi suretiyle işlenmesi: Vücuda acı veren hareket, kişinin vücut tamlığını, dokunulmazlığını ihlal eder. Vücuda fiziki temas olmaksızın vücut bütünlüğü üzerinde önemli ölçüde bir etki meydana getiren davranışlar da kasten yaralamayı oluşturur. Örneğin: panik, korku hissinin doğumuna yol açmak.
Vücut dokunulmazlığını ihlal eden ancak acı vermeyen davranışlar suçu oluşturmaz, örneğin saçın kesilmesi.
Sağlığın bozulmasına neden olmak: Süresine bakılmaksızın bir rahatsızlığa sebebiyet veren veya var olan rahatsızlığı devam ettiren ya da arttıran her türlü patolojik durum sağlığın bozulmasına neden olur.
Bir mikrobun bulaştırılması veya ağrıya sebebiyet vermek, kişinin psikolojisinin bozulması da kasten yaralama kapsamına girer.
Vücuda herhangi bir virüs bulaştırılması yoluyla da suç işlenebilir. Örneğin: HİV-AİDS, suç oluşumu için HİV virüsünün bulaşması yeterlidir AİDS’in ortaya çıkmasına gerek yoktur.
Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak: kişinin kendi varlığının bilincinde olmasını engelleyen, düşünme yeteneğini bozan, iradi davranışı engelleyen her türlü davranış bu kapsama girer.

Suçun Fai̇li̇ Ve Mağduru Kimdir?

Fail kasten yaralama suçunu gerçekleştiren kişidir. Fail olmak için herhangi bir özellik aranmamıştır. Sadece nitelikli hallerden bir kısmı belli vasfa haiz kişilerce işlenebilir.
Mağdur ise vücudu üzerinde yaralamaya yönelik hareketin gerçekleştirildiği kişidir. Mağdur hayatta olan biri olmalıdır. Ölen kişiye karşı bu suç işlenemez, ayrıca cenin mağdur olamaz.

Hukuka Uygunluk Halleri̇ Nelerdir?

Bazı hallerde kasten yaralamayı oluşturan fiiller oluşsa bile eğer bir hukuka uygunluk nedeni varsa suç oluşmaz. Bu haller üç tanedir.

1.TEDİP HAKKI: Anne babanın çocuğu üzerindeki velayet hakkı nedeniyle, çocuklarının eğitimi ve korunması bakımından belli ölçüyü aşmayacak şekilde zor kullanabilmesi tedip hakkı kapsamında olduğundan kasten yaralama suçu oluşmayacaktır. Örneğin anne veya baba tarafından çocuğun kulağının çekilmesi ve korumaya yönelik eylemler tedip kapsamındadır.

2.GÖREVİN İFASI: Kasten yaralamayı oluşturan fiillerin bir kamu görevlisi tarafından görevin ifası nedeniyle işlenmesi durumunda kasten yaralama suçu oluşmayacaktır.

3.İLGİLİNİN RIZASI: Belli şartlarda ilgilinin rızasıyla fiil hukuka uygun hale gelir. Örneğin kişinin acı veren masaja rıza göstermesi. Ancak insan onuruyla bağdaşmayan fiiller ilgilinin rızası olsa dahi hukuka uygun değildir, örneğin gözün çıkartılması.

Ayrıca tıbbi müdahaleler de eğer gerekli aydınlatma yükümlülüğü gerçekleştirilmişse hukuka uygun hale gelir. İlgilinin rızası alınmadan yapılan tıbbi müdahaleler yaralama suçu kapsamında değerlendirilir.

Ni̇teli̇kli̇ Haller Nelerdir?

1-DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL

Daha az cezayı gerektiren nitelikli hal kasten yaralama sonucu basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmaları kapsar. TCK m.86/2’de düzenlenmiştir.

TCK m.86/2: “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Yaralamanın etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilmeyeceğinin tayini bilirkişilerce yapılır.

2-CEZADA ARTIRIM YAPILACAK HALLER

Artırım yapılacak haller Türk Ceza Kanunu madde 86/3’te düzenlenmiştir.
TCK m.86/3: “Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.”
Yukarıda sayılan haller cezada artırım gerektiren hallerdir. Suç basit haliyle değil de sayılan hallerden biri şeklinde işlenmişse cezasında artırım yapılır.

Neti̇cesi̇ Sebebi̇yle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Nedir?

Kasten yaralama amacıyla yapılan fiilin daha ağır neticeyle sonuçlanmasıdır. Örneğin failin mağdura tokat atması sonucu kasten yaralama fiili gerçekleşir ancak bu atılan tokat sonucu mağdurun kulağının sağır etmesi neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama olacaktır. Eğer kasten yaralama sonucu daha ağır bir sonuç varsa ceza arttırılacaktır. Neticesi sebebiyle kasten yaralama TCK m.87’de düzenlenmiştir. Maddede hangi hallerin neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama olduğu sayılmıştır.

TCK m.87: “(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
(3) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Kemik kırılmasına veya çıkmasına yol açması: Kasten yaralama sonucu kemik kırılmasında veya çıkmasında kemiğin vücudun hangi bölümünde olduğunun bir önemi yoktur. Kırılmanın veya çıkmanın vücut fonksiyonlarına etkisine göre ceza belirlenir. Adli Tıp Kurumuna göre hafif (1), orta (2), ağır (4-5-6) şeklinde derecelendirme yapılmıştır.
Kemik kırılması ve çıkmasında ceza ½ oranında arttırılır.
Kasten yaralama suçunun ölüme neden olması: Kasten yaralama fiili ölümle sonuçlanmışsa burada kasten öldürme suçu değil neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu oluşmuştur. 
Failin kastı mağduru öldürmek değil yaralamak olmalıdır.
Failin fiiliyle ölüm neticesi arasında illiyet bağı olmalıdır. Yani failin yaralama kastıyla yaptığı fiil ölüm sonucunu veriyor olmalıdır.
Ayrıca failin meydana ölüm sonucuna ilişkin en az taksiri olmalıdır.
Kasten yaralama suçunun ölüm neticesi vermesi halinde cezada artırıma gidilecektir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralamanın temel şekli için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hali için dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasına hükmolunur.
Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla işlenmesi halinde ceza yarı oranda arttırılır.
Suçun canavarca hisle işlenmesi halince ceza bir kat arttırılır.
Kasten yaralama suçu mağdurun; duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olursa verilecek ceza bir kat arttırılır. Verilecek ceza basit haline giren hallerde üç yıldan, nitelikli haline giren hallerde ise beş yıldan az olamaz.
Kasten yaralama suçu mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine sebep olursa ceza iki kat arttırılır. Verilecek ceza basit haline giren hallerde beş yıldan az, nitelikli haline giren hallerde ise sekiz yıldan az olamaz.

Kasten Yaralama Suçunda Şi̇kayet Zamanaşımı Ne Kadar?

Suçun basit müdahale ile giderilebilecek hali şikâyete bağlıdır, şikayet süresi 6 aydır.
Diğer haller şikayete bağlı değildir, dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.
 

Kolektif Hukuk Bürosu

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Müvekkil memnuniyeti odaklı, başarılı ve hızlı çözümlerimiz ile gizlilik prensibi içerisinde güvenilir hukuki danışmanlık ve dava sürecinize müdahil olma hizmeti sunmaktayız.

Ceza hukuku, Boşanma hukuku, Miras hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

HEMEN ARA WHATSAPP