İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Bu hukuk dalında hıza ve pratik çözümlere önem veren Kolektif Hukuk & Danışmanlık Ofisi olarak müvekkillerimize, her türlü hukuki hizmeti sunmaktayız. Sunmuş olmuş takip hizmetleri, dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak üç ayrı kategoride yürütülmektedir.

Hizmetlerimiz

İlamlı Takipler

 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 • Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip

İlamsız Takipler

 • İlamsız (Adi) Takipler
 • Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi
 • İflas Yolu ile Adi Takip
 • Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi
 • Adi Kira ve Hâsılat Kirası
 • Tahliye

Dava Hizmetlerimiz

 • İcra İflas davaları
 • İcra ceza davaları
 • İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İflas davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra şikayet davaları
 • Tahliye davaları
 • İmzaya itiraz davaları
 • Yetki itirazı davaları
 • İcra işlemleri nedeniyle devlete karşı davalar

Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İcra ihalelerine katılma.
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi.
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi.
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi.
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.
HEMEN ARA WHATSAPP