Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Suçu

T.C. YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
2017/13308 E. - 2020/1182 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemindeki verileri bozma,
HÜKÜM: CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraat


Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme suçlarından, sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılan tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü; sanığın, olay tarihinde katılana ait .... e-mail hesabına bağlı facebook şifresini kırarak, suç tarihinde katılanmış gibi internet üzerinden katılanın arkadaşları ile konuşarak gelen mesajlara “evet” yazdırmak suretiyle kendisine maddi menfaat sağlandığı, Microsoft Corporation Şirketinin Türkiye temsilciği ve Türk Telekom... Bölge Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazıda, katılana ait msn adresinin sanığın işletmiş olduğu... nolu hattı kullanan “... İnternet Kafe” isimli işyerinde bulunan bilgisayarlarda kullanıldığının bildirildiği, bu surette sanığın bilişim sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda, Sanığın, aşamalarda atılı suçlamayı kabul etmediği, işyerinin internet kafe olarak işletildiği, bilgisayarları kullanmak için işyerlerine her gün çok sayıda müşteri geldiği ve hangi müşterinin hangi bilgisayarı kullandığını veya bizzat kullandığı bilgisayarla atılı suçu işleyip işlemediğinin tespit edilemediği, zira tüm bilgisayarlar için tek bir telefon hattının kullanıldığı dikkate alınarak, atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeter, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, bu gerekçelere dayanan mahkemenin beraat hükümlerinde bir isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın beraat hükümlerinin kanuna aykırı olduğuna ve sanığın cezalandırılması gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 30/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HEMEN ARA WHATSAPP