Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

T.C.YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
2017/26941 E. - 2021/316 K.

MAHKEME: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ TÜRÜ: Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM: Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraat


Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanık ... 'ın, nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık ...'ın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık ...'ın, borçlusu ..., alacaklısı ... olan, 17/11/2005 düzenleme ve 26/03/2006 ödeme tarihli, 100.000 TL bedelli senedi .... adına imzalayıp, diğer sanık ...'a ciro ederek verdiği, sanık ...'ın bu senet nedeniyle katılan aleyhine icra takibi başlattığının iddia edildiği somut olayda, dosya kapsamında toplanan delillere göre, sanık ...'un bahse konu senedin sahte olduğunu bilerek katılan aleyhine icra takibi başlattığının sabit olmadığı, ayrıca bu senedin önceden doğan borç nedeniyle ....'a verildiği, bu nedenle sanık ...'ün üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmış olmakla sanıkların beraatine ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılama sonunda, sanık ...'un atılı suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeter nitelikte delil elde edilemediği ve sanık ...'ün üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmış, mahkemece sanıkların beraati kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin ONANMASINA, 14/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

HEMEN ARA WHATSAPP