Barbaros İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Barbaros İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik masrafının ayarlanması için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan taraf ya da kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde veya belli başlı sürelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Mevcut husus için ilgili makama talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklı kişinin satış isteme zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo edip evdeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan kişi veya vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP