Bayındır İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bayındır İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf veya vekilin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulur. Öte yandan icra dairesince müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli durumların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, mevcut haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen alacak ve tahsilattan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödeme tutarının hesaplanması adına talepte bulunulur. Mevcut durumun üstüne belli olan tutarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu kişi yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli süre içerisinde ya da belli vadelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olur. Mevcut husus için icraya talepte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı olan tarafın satış isteme süresi bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir olayda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun bütününü icra veznesine depo edip evdeki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı olan taraf ya da vekaleti olan taraf borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP