Beydağ Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Beydağ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın mülkü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafından mülkün bulunduğu konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli zaman içerisinde ya da belirli vadelerle yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise ev üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın tamamını vezneye depo edip mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum zaman zarfı içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP