Beykoz Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Beykoz Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üstüne konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla mülk üstüne konulan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödemesini belli süre içinde yahut belirli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklının satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise ev üstündeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu, takipte borcu olan kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili borcun bütününü icra veznesine depolayıp gayrimenkul üzerindeki haczin kaldırılmasını talep eder.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirir ise gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP