Buca İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Buca İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulur. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacağımız belli etkenlerin var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin toplanması için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirlenen meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan kişi yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış talep etme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup mevcut borcun tamamını icra veznesine depo edip konuttaki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı yahut vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP