Çağlayan Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından taşınmazın yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üstüne koyulan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belli zaman içinde yahut belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi konu olabilir. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İİK'de ilgili borcun ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel süre içerisinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan taraf, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup tutarın tamamını vezneye depo edip gayrimenkul üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari zaman içinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP