Çankaya İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirli meblağın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan kişi veya kuruluş, haczin konusu borcunu belirli zaman içerisinde veya belirli süreler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Bu husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun tamamını vezneye depo edip konuttaki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı şahıs yahut vekili ödemeyi aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP