Çeşme Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çeşme Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi üzerine icra tarafınca taşınmazın bulunduğu lokasyondaki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla taşınmaz üzerine konulan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana tutarın ödenmesiyle haciz kalkabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu borcunu belli süre içinde ya da bazı vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haciz kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. İstek neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini vezneye depo edip mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP