Çiğli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çi̇ğli̇ İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi veya vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Ayrıca daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacağımız belli koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kalkması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icraya mevcut evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin toplanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirli miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli süre içerisinde veya belli vadeler ile yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılması mevzu bahis olur. Bu husus adına ilgili makama başvuruda bulunulur. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma zaman zarfı bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı ya da vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP