Dilovası İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Di̇lovası İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı yahut vekil kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli etkenlerin var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin toplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan taraf yahut kurum, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli süreler ile yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi mevzu bahis olur. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo edip taşınmazdaki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan taraf borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP