Esenyurt İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Esenyurt İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs yahut vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulmaktadır. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda çok daha detaylı anlatacağımız belli başlı durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu kişiye mevcut borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icraya mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet masrafının toplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belli olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu kişi veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içinde yahut belli süreler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olur. Bu konu için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip gayrimenkuldeki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı taraf yahut vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP