İstanbul İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İstanbul İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçluya ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulur. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması hususunda destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenen meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi veya kurum, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde yahut belirli sürelerle ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Mevcut husus için icraya başvuruda bulunulur. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun bütününü icra veznesine depo edip taşınmazdaki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı taraf ya da vekili borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en doğru teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP