Fatih Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Fati̇h Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği doğrultusunda icra tarafınca gayrimenkulün bulunduğu lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunulması, haczin kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla taşınmaz üzerine konan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu olan ödeyeceği borcu belirli süre içinde yahut belirli vadelerle yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icrada borcu olan kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP