Fenerbahçe İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Fenerbahçe İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı taraf ya da vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun yatırılması ile haczin kalkması konusunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet masrafının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra ödeme noktasına ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan taraf ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde yahut belli süreler ile ödeyebileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklının satış talep etme müddeti bir yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı kişi satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir olayda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP