Gaziemir Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gazi̇emi̇r Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu konumdaki tapuya yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üstüne koyulmuş olan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi hususunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği tutarı belli zaman içinde yahut belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Güncel husus için icraya başvuruda bulunulur. Talep sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise ev üzerindeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icrada borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip taşınmaz üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse ev üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP