Gemlik Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Gemli̇k Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan kişinin gayrimenkulü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacaklı ya da vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafından evin bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olana borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belirli süre içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Güncel konu adına icraya talepte bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gereklidir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı tarafın satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut süre içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa mülk üzerindeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespit davası

Borcu olan kişi, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icra veznesine depo ederek ev üzerindeki haczin düşmesini talep etmektedir.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse taşınmaz üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman içinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP