İncek Araba Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇ncek Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olur. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olanın adına kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan aracı alan taraf vasıta üstündeki haczinden haberdar olur. Vasıtayı satın aldığında araba üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satışını önlemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat vasıta üzerindeki hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından ötürü olur. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üstündeki var olan hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşma sağlanarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak arabaya haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu olay şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli vasıtanın satışının yapılması kapsamındaki istek bir kereye mahsus geri çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu kesin olan icra takibinde borçlu olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP