İnegöl İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇negöl İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi ya da vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip ilgili müdürlüğe mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin ayarlanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu taraf veya kurum, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içinde veya belli başlı süreler ile yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması mevzu bahis olmaktadır. Bu konu için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklının satış talep etme süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı kişi satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icra veznesine depo edip ev üstündeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan kişi ya da vekili ödemeyi tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP