İznik İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

İ̇zni̇k İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulur. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha detaylı anlatacağımız belli şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi kapsamında destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenmiş faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının ayarlanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu olan taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli vadelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi bahis konusu olur. Mevcut husus için ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan kişinin satış isteme müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek evdeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı yahut vekaleti olan taraf borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP