Kağıthane Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Kağıthane Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından mülkün yer aldığı lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine konan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunmak, haciz kalkması, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üstüne konulan haciz borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması mevzuunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine ödenmesiyle icra tapuya müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belli başlı zaman içerisinde ya da belirli vadeler ile yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haciz kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu konu adına icraya başvuruda bulunulur. Talep sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu kişi olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun tamamını icradaki vezneye depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman zarfı içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP