Menderes Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı veya vekilin talebi üstüne icra tarafından taşınmazın bulunduğu konumdaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen miktarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra tapuya müzekkere yazıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belli süre içerisinde yahut belirli vadelerle yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haciz kaldırılması söz konusu olur. Bu husus için icraya istekte bulunulmaktadır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icra veznesine depolayıp mülk üzerindeki haczin düşmesini talep eder.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse taşınmaz üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP