Menderes İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacağımız belli etkenlerin var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirlenen miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde ya da belli başlı sürelerle ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı şahıs satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup borcun bütününü vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP