Narlıdere İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf veya vekil olan tarafın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Aynı zamanda icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli koşulların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, ispat davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun ödenmesiyle haczin kalkması kapsamında destek olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenen meblağın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu olan kişi yahut kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli sürelerle ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle haczin kalkması söz konusu olabilir. Mevcut husus için ilgili makama başvuruda bulunulur. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin geçersiz olması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talep etme süresi bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesiyle beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir senaryoda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip ev üzerindeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı taraf yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP