Sirkeci Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Si̇rkeci̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca evin bulunduğu konumdaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haczin kaldırılması, ispat tespit davası, haricen tahsilat ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla mülk üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtları konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu haciz mevzusu ödeyeceği borcu belli başlı süre içinde veya belli başlı vadeler ile yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olur. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup borcun tamamını icradaki vezneye depo ederek taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsil yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse taşınmaz üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP