Tire İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs ya da vekil şahsın isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulur. Öte yandan daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne koyulan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu kişiye borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılabilmesi konusunda destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belirli tutarın vezneye ödenmesi ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içinde ya da belli sürelerle yatıracağını güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olmaktadır. Mevcut husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat etmek

Alacaklı olan taraf yahut vekaleti olan taraf ödemeyi aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP