Torbalı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf ya da vekil kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulmaktadır. Ayrıca daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacağımız belirli şartların var olduğuna dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ücretinin toplanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirli tutarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu kişi ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı sürelerle yatırabileceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi söz konusu olmaktadır. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin kalkması Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklı kişinin satış isteme müddeti 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber iş yerine konulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü vezneye depo edip ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan kişi yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP