Ümraniye Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun mülkü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi üzerine icra tarafınca gayrimenkulün bulunduğu konumdaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha ayrıntılı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması alanında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belirli süre içinde yahut belli başlı vadelerle ödeyebileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Güncel husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Güncel zaman içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir halde borçlu kişi yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depolayıp ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep eder.

haricen tahsilat veya alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade eder ise ev üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman zarfı içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP