Yıldırım İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulur. Öte yandan icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız belirli durumların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, haricen alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması hususunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirli miktarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu olan taraf ya da kurum, haciz konusu borcunu belli başlı süre içerisinde ya da belli başlı vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus adına icraya başvuruda bulunulmalıdır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczedilmesinde alacaklı kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı olan kişi satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması planlanan olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun hepsini icra veznesine depo ederek gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı olan şahıs veya vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP